Текущи проекти

Изграждане на хидромелиоративно съоръжение /система за капково напояване/ на лозови масиви местност „Лозята”  в землище с.Правище, Община Съединение с обща площ 1 583.222 дка.